Obchodné podmienky Smart PC

 

Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) uverejnené na www.smartpc.sk platia pre nákup v internetovom obchode. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.smartpc.sk je:

 

Obchodné meno:

Ing. Stanislav Miščík - Smart PC

IČO:

51272512

DIČ:

1079051996

Prevádzkareň:

Keratsínske námestie 6910/1, 080 01 Prešov

Miesto podnikania:

Vansovej 6533/11, 080 01 Prešov

Bankové spojenie:

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Číslo účtu:

520700-4206369688/8360

IBAN:

SK69 8360 5207 0042 0636 9688

Mobil:

0908 653 127

E-mail:

smartpc@smartpc.sk

Web:

www.smartpc.sk

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo živnostenského registra: 750-49776

 

(ďalej len „Smart PC“, alebo „predávajúci“)

 

Nakupovanie tovaru a na www.smartpc.sk môžu uskutočniť právnické osoby, fyzické osoby a súkromné osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené OP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ“), zákonom č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa právne vzťahy zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Článok 1.

Objednávka

 

1.1  Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.smartpc.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z.,v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku / internetový obchod/.

 

1.2  Pri každej objednávke musí kupujúci viesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne (faxové) číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Predávajúci je povinný dať kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči napr. e-mailom. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

1.3  Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka záväzná.

 

1.4  Kupujúci má právo stornovať objednávku, a to iba v deň kontaktovania predávajúceho s kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

Článok 2.

Dodacie termíny

 

2.1  Dodacie termíny sú pre rôzne druhy produktov odlišné.

 

2.2  Dodací termín je v závislosti od skladu už od 24 hodín. Dodanie avizujeme telefonicky, alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. Pri platbe na účet je dodacia doba rovnaká ako na dobierku, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak.

 

2.3  Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

Článok 3.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 

3.1  Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Registrovaný kupujúci môže získať zľavu z maloobchodnej ceny po dohode s predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Akákoľvek zmena ceny bude konzultovaná s kupujúcim, ktorý jej neakceptovaním má právo na odstúpenie od objednávky.

 

3.2  Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, prevodom na účet alebo vkladom na účet predávajúceho.

 

3.3  K cene tovaru je účtované dopravné v prípade, že kupujúci si objedná aj dopravu tovaru na miesto určenia.

 

Článok 4.

Dodanie tovaru

 

4.1  Objednaný tovar dopravujeme na dobierku na adresu zadanú spotrebiteľom prepravnou službou. Podľa dohody, požiadavky spotrebiteľa aj iným dohodnutým spôsobom, prípadne si ho môže spotrebiteľ vyzdvihnúť v pracovnej dobe na našej predajni (prevádzkarni).

 

4.2  Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke hneď, ako je tovar pripravený na vyskladnenie.

 

Článok 5.

Preberanie tovaru

 

5.1  Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar po druhej výzve, predávajúci môže tento tovar, v prípade záujmu iného kupujúceho, následne predať.

 

Článok 6.

Odstúpenie od zmluvy

 

6.1  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu ak nie je možné tovar dodať v požadovanej lehote a cene. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

6.2  Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho. Tovar musí byť vo vyššie uvedenej lehote, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy doručený do prevádzkarne predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, s pôvodným prepravným obalom. Tovar ktorý spotrebiteľ chce vrátiť musí byť nepoškodený a bez zjavných známok používania a opotrebenia. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust.§ 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v pôvodnom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

 

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 

Článok 7.

Záverečné ustanovenia

 

7.1  Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

 

7.2  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti a porušenia zmluvy.

 

7.3  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 

7.4  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

7.5  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.