Reklamačný poriadok Smart PC

 

Obchodné meno:

Ing. Stanislav Miščík - Smart PC

IČO:

51272512

DIČ:

1079051996

Prevádzkareň:

Keratsínske námestie 6910/1, 080 01 Prešov

Miesto podnikania:

Vansovej 6533/11, 080 01 Prešov

Bankové spojenie:

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Číslo účtu:

520700-4206369688/8360

IBAN:

SK69 8360 5207 0042 0636 9688

Mobil:

0908 653 127

E-mail:

smartpc@smartpc.sk

Web:

www.smartpc.sk

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo živnostenského registra: 750-49776

 

(ďalej len „Smart PC“, alebo „predávajúci“)

 

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

 

1.1  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ reklamačný poriadok“), riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“, „kupujúci“ alebo „objednávateľ“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

1.2  Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky

 

1.3  Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v prevádzkarni Smart PC (Keratsínske námestie 6910/1, Prešov) a taktiež je zverejnený na webe predávajúceho: www.smartpc.sk

 

Článok 2.

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

 

2.1  Predávajúci Smart PC zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka)

2.2  Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Smart PC však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka)

2.3  Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

2.4  Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka)

2.5  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka)

2.6  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

2.7  Pri daroch v akciách k inému tovaru Smart PC nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.8  Kedy nie je možné uplatniť záruku:

- pri mechanickom poškodení tovaru alebo priamym kontaktom s vodou, chemikáliami či inými tekutinami, ktoré sa   dostali do styku s predaným tovarom, ktoré nastalo po jeho prevzatí zákazníkom

- pri mechanickom poškodení tovaru, alebo inej zjavnej vade a nekompletnosti odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí  tovaru a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru

- poškodením tovaru kupujúcim počas prepravy

- pri neodbornej montáži alebo neodbornom uvedení tovaru do prevádzky

- pri používaní tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru, pri nesprávnom zaobchádzaní a v rozpore s návodom na jeho používanie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru

- pri použití neoriginálnych resp. iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom (napr. tonery, atramentové kazety a používaním repasovaných alebo plnených tonerov a cartridgov)

- pri opotrebení, nadmernom používaní veci alebo pri nadmernom znečistení

- pri oprave alebo modifikácii tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom

- pri poškodení prírodnými živlami

- pri používaní tovaru s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady

- pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare alebo ich prelepením

- pri odstránení, zmene alebo nečitateľnosti výrobného čísla zariadenia

- na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby

- pokiaľ sa vada prejavuje v softvéri, pri ktorom nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia

- pri nefunkčnosti alebo obmedzenej funkčnosti zariadenia spôsobeného softvérovými vírusmi

- pri reklamácií tovaru po uplynutí záručnej doby

- ak počítač, notebook, mobil, atď. obsahuje nelegálny softvér predávajúci môže zamietnuť reklamáciu

 

Článok 3.

Zodpovednosť za vady vykonanej opravy

 

3.1  Smart PC zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava pri prevzatí veci zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (§ 653 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Záručná doba v prípade zodpovednosti za vady vykonanej opravy veci, ktoré sa vyskytnú po prevzatí vecí objednávateľom predstavuje 3 mesiace (§ 654 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

3.2  Smart PC nezodpovedá za vady, ktorých odstránenie nebolo predmetom opravy, ani za vady, ktoré nevznikli v dôsledku vykonania opravy. Špecifické sú prípady pri mobilných telefónoch a notebookoch, keď pri mechanickom poškodení zariadenia, nie je možné predvídať skryté vady, ktoré sa môžu  prejaviť práve rozoberaním predmetného zariadenia (studené spoje - prehnuté/prasknuté základné dosky, LCD displeje a drobné súčasti).

3.3  Ak Smart PC pri oprave veci ponúka zákazníkovi k opravenej veci bezplatne ďalší tovar  alebo službu ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Smart PC nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Smart PC o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Článok 4.

Podmienky uplatnenia reklamácie

 

4.1  Kupujúci je povinný tovar alebo službu dodanú predávajúcim prezrieť čo najskôr po dodaní. Prehliadku musí kupujúcí spraviť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

 

4.2  Kupujúci je povinný všetky takto zistené vady oznámiť ihneď predávajúcemu (§ 599 Občianskeho zákonníka). Vady, ktoré sa prejavily neskôr, je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Predmetný tovar alebo opravené zariadenie sa musí prestať používať.

 

4.3  Kupujúci je povinný dodržiavať stanovené podmienky pre používanie výrobku. Predávajúci nezodpovedá za zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, závislého od intenzity, alebo nesprávneho používania či používania v rozpore s účelom na ktorý bol určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, mechanickým poškodením výrobku, či poškodenia hrubou silou, alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby.

 

4.4  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má v zmysle (§ 622 Občianskeho zákonníka) kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 

4.5  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť (za takúto sa považuje aj vada, ktorá nebola odstránená v lehote 30 dní) a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako bez vady, má v zmysle (§ 623 Občianskeho zákonníka) kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak pre opätovné vyskytovanie sa vady po oprave, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, alebo pre väčší počet rôznych vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré inak nebránia riadnemu užívaniu veci má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

4.6  Tovar musí byť pri uplatnení reklamácie čistý, v zmysle všeobecných hygienických zvyklostí. V prípade nesplnenia tejto podmienky môže byť reklamácia z tohto dôvodu predajcom zamietnutá.

4.7  Tovar musí byť vždy odovzdaný na reklamáciu s kompletným príslušenstvom, s ktorým bol predávaný.

 

Článok 5.

Spôsob a miesto uplatnenia reklamácie

 

5.1  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

 

5.2  Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. § 2 písm. m) zák. č. 250/207 Z.z. rozumie ukončenie reklamačného konania:

 

    - odovzdaním opraveného výrobku

    - výmenou výrobku

    - vrátením kúpnej ceny výrobku

    - vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku

    - písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

 

5.3  Na uplatnenú reklamáciu vydá predávajúci kupujúcemu doklad v zmysle § 627 Občianskeho zákonníka a § 18 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z.z. s vyznačením predmetu reklamácie, spôsobu riešenia reklamácie, doby trvania opravy, alebo iného riešenia. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach, spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

5.4  Pri uplatnení práva na opravu doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list (pokiaľ bol súčasťou balenia) osobne do prevádzkarne Smart PC, Keratsínske námestie 6910/1, Prešov alebo zašle poštou. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), zákazník doručí reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.

 

Článok 6.

Ostatné ustanovenia

 

6.1. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckych práv, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škody v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

 

6.2. Možnosť odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie po 12 mesiacoch od kúpy :

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regz_vyber_hl1.asp?clear=Y&cball=Y

6.3. Vzťahy neupravené reklamačným poriadkom sa riadia všeobecne platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

 

V Prešove dňa 1.1.2018